Privacyverklaring

Privacyverklaring

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als wij, Finedi, zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Binnen de kaders van de privacywetgeving hebben wij een specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Finedi stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in deze privacyverklaring. 

Contact

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Finedi de verantwoordelijke is.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u via e-mail: info@finedi contact met ons opnemen. 

Bedrijfsgegevens

De vennootschap onder firma Finedi, gevestigd aan de Hamersveldseweg 67, 3833GL in Leusden. 

Gebruik persoonsgegevens

Finedi verwerkt de volgende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering:

• Voorletters, voornaam, achternaam

• Adres, postcode, woonplaats

• Geboortedatum en -plaats

• Telefoonnummers, e-mailadressen en soortgelijke gegevens

• Geslacht, gezinssamenstelling, huwelijkse staat

• Gegevens partner en evt. informatie over kinderen voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften

• Naam, KvK-nummer, adres eenmanszaak / VOF

• Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn

• IBAN / bankrekeningnummers

• Omzetbelastingnummer, BSN, kopie identiteitsbewijzen

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

 

Finedi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Politieke voorkeur / geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting)

• Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting)

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

Finedi heeft persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De grondslag op basis waarvan Finedi vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt, is de noodzaak voor een goede uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Finedi voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk nodig is, zoals bijvoorbeeld de personeels- en financiële administratie, incasso en ICT-processen en om de bedrijfsvoering correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.

De grondslag ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles. Daarnaast is de accountant in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft

Delen met derden

Finedi schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen, maar ook organisaties voor archiefbeheer, waaronder vernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners.

De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Horacaincontrol.nl. Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een zorgvuldige, veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Finedi nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM, organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben.

Informatie die bestemd is voor de overheid of de bank, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door Finedi uitsluitend doorgegeven op basis van een machtiging die door u is afgegeven. Het heeft onze voorkeur dat u deze documenten zelf naar deze derde partijen doorstuurt.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finedi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie hiervoor de contactgegevens. Finedi zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, reageren op uw verzoek. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit controleren voordat wij u de gevraagde gegevens verstrekken.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Beveiliging

Finedi doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en als Finedi ze niet meer nodig heeft, worden ze gecontroleerd verwijderd. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Finedi zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, reageren op uw klacht. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Cookies

Finedi gebruikt functionele en technische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Finedi kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie is te vinden op deze pagina.

Finedi

Storkstraat 18-I
3833LB Leusden.

t: 033 - 4324457

e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.